نمایشگاه بین المللی تهران

بدون دسته
در تقویم رویدادهای مهم اقتصادی ایران، نام نمایشگاه بین المللی تهران به عنوان یکی از درخشان‌ترین عناوین خودنمایی می‌کند. این نمایشگاه که هرساله میزبان انبوهی از شرکت‌ها، بازرگانان و بازدیدکنندگان…